Top 5 van bezienswaardigheden

Mark­gra­felijke Operahuis

Sinds 2012 staat het Mark­gra­felijke Opera­huis op de erfgo­e­d­lijst van UNESCO en behoort tot de mooiste barok­thea­ters van  Europa. Onder de leiding van Mark­gravin Wilhel­mina werd het opera­huis in de 18 eeuw gebouwd en stond in 2014 voor het eerst in de top 100 van bezi­en­s­waar­dig­heden in Duit­s­land. Dankzij de Prui­si­sche prinses en tevens lieve­lings­zuster van Frederik de Grote werd de provin­ci­estad Bayreuth een schit­ter­ende kultuurmetropole.

Continue Reading

Fest­spiel­huis

Het Bayreu­ther Fest­spiel­huis op de Groene Heuvel behoort tot de grootste opera­huizen ter wereld. Kenmer­kend door zijn opval­lende archi­tec­tuur en de wereld­bero­emde en unieke akoes­tiek. In 1872 werd het aparte gebouw aan de noor­de­lijke stadskant van Bayreuth door Richard Wagner gebouwd. Reeds in 1876 werd hier de eerste complete opvoe­ring van de Ring der Nibe­lungen opgevoerd.

Continue Reading

De natuur als toneel in de Eremitage

De Eremi­tage is een histo­risch park vlak voor de poorten van de stad Bayreuth. Hierbij hoort onder andere het Alte Schloss met Innerer Grotte welke in 1715 door Mark­graaf Georg Wilhelm opge­richt werd. Vanaf 1735 begon Mark­gravin Wilhel­mina met de uitbrei­ding van het  zomer­pa­vi­lion welke luxu­euze inge­richt is. Bezi­en­s­waardig zijn het Japanse kabinet, de muziek­kamer en het Chinese spie­gel­ka­binet waar Wilhel­mina haar memoires schreef. Verder horen bij de Eremi­tage de pitto­reske water­spelen en sprook­je­sach­tige Oran­gerie welke bekroond zijn door Apollo, god van de muzen. De Eremi­tage wordt jaar­lijks als decor gebruikt voor het Bayreu­ther Sommer­nachts­fest, een van de mooiste en meest roman­ti­sche feesten.

Continue Reading

Het Neue Schloss en de Hofgarten als toneel voor de markgraven

Na de verwoes­tende brand van het Alte Schloss kreeg de mark­gra­felijke  bouw­meester Joseph Saint-Pierre 1753 opdracht van Mark­graaf Fried­rich van Bran­den­burg-Bayreuth om een nieuwe stadse resi­dentie te bouwen. Ook hier was Mark­gravin Wilhel­mina erg bij de vormge­ving betrokken. Heel herken­baar voor het Bayreu­ther Rococo is de Palm­kamer met haar kost­bare noten­hout­be­kle­ding. Vlak naast het Neue Schloss ligt de recreatie tuin Hofgarten in het stadscen­trum. De kastanje- en eiklanen, ruime gras­velden met oude bomen en kiezel­paden die naar stille wateren voeren nodigen uit om te rusten. Oorspr­on­ke­lijk mochten alleen de mark­gräf­liche hof en hun gasten er gebruik van maken. Sinds 1790 is het publie­ke­lijk toegankelijk.

Continue Reading

Podium van de muziek­ge­schie­denis- het Richard Wagner Museum

Het sinds 1976 besta­ande Richard Wagner Museum is geves­tigd in huis Wahn­fried, het vroe­gere woon­huis van de familie Wagner. Het sinds 2015 uitge­breide en nieuw geopende gebouw laat in drie expo­si­ties het leven en de werken van het muzi­kale genie zien.

Continue Reading

Image Flyer

Down­load Image Flyer

Contact

Contact

Contact

Open:
Monday – Friday:
09:00 – 19:00
Saturday:
09:00 – 16:00
Sunday and Holidays:
10:00 – 14:00
(01.05. – 31.10.)